چشم انداز ساپكو :

بزرگترين تامين کننده قطعات و مجموعه هاي خودرو در منطقه (ترکيه،کشورهاي CIS،پاکستان،کشورهاي خليج فارس، و ساير کشورهاي آسياي جنوب غربي )
با كسب 1.3٪ سهم بازار جهاني قطعات OEM خودرو تا سال 1404