معرفی سیستم ارزیابی جامع سازندگان

معرفی سیستم ارزیابی جامع سازندگان

تاريخچه
نياز به‌تعيين سطح توانمندي سازندگان و برنامه‌ريزي براي پرکردن شکاف‌هاي توانمندي به‌منظور توسعه محصولات، گام‌ برداشتن بسوي توليد رقابتي/ جهاني و نيز عدم وجود ارزيابي‌ جامع و اطلاعات لازم در زمينه ‌توانمندي‌هاي موجود در زنجيره‌ تامين و شکاف‌هاي آن (داشته‌ها و نداشته‌ها)، باعث شد تا ساپكو از اواخر 1392، به‌دستور مديريت محترم‌ عامل، ضرورت ايجاد سيستم ارزيابي‌ جامع سازندگان را احساس كرده و براي تشخيص  قابليت و سطح توانمندي مطلوب در سازندگان، با هدف توسعه همکاري‌هاي خارجي و توليد محصولات روزامد، برنامه‌ريزي كند.


ضرورت اجراي طرح
نياز به تعيين سطح توانمندي سازندگان و برنامه ريزي براي پر کردن شکاف هاي توانمندي به منظور توسعه محصولات و گام برداشتن به سمت توليد رقابتي و جهاني
عدم وجود ارزيابي جامع و اطلاع  از توانمندي ها و شکاف هاي توانمندي (داشته ها و نداشته ها) در زنجيره تامين

اهداف اصلي اجراي طرح
شناسايي زمينه هاي بهبود براي  ارتقاء سطح توانمندي سازندگان

دستاوردها
ايجاد داشبورد مديريتي از توانمندي ها و پتانسيل هاي اجرايي سازندگان
برنامه ريزي براي تعريف پروژه هاي بهبود و ارتقاء و توسعه سازندگان
ايجاد قابليت و سطح توانمندي مطلوب در سازندگان براي توسعه همکاري هاي خارجي و توليد محصولات جديد 
بازنگري در دامنه همكاري با سازندگان و اولويت بندي در تامين قطعات و مجموعه هاي پروژه هاي جديد
زمينه سازي براي رتبه بندي سازندگان بر اساس سطح توانمندي آنها 

مراحل اجراي طرح
1.
تعيين شاخص هاي ارزيابي (حوزه هاي توانمندي) پوشش دهنده اهم فعاليت هاي ارزش آفرين زنجيره تامين
2. تعيين وزن هر يک از شاخص هاي ارزيابي در محاسبه امتياز کل
3. تهيه چک ليست هاي ارزيابي و روشهاي امتياز دهي به هر يک از شاخص ها ي هفتگانه 
4. تعيين امتيازات سازندگان در سيستم جامع ارزيابي بر اساس شاخص هاي هفتگانه
5. بازديد مديران ارشد ساپکو و تبيين سيستم ارزيابي جامع سازندگان به همراه امتياز سازنده
6. ارسال بازخورد از قطعه ساز نسبت به گزارش ارزيابي جامع اوليه  ظرف  مدت دو هفته 
7. برگزاري جلسات مشترك با كميته ارتقاء سطح توانمندي در شركت ساپكو به منظور تعيين شكاف هاي موجود و تعريف پروژه هاي بهبود با هماهنگي امور آموزش و توسعه ساپكو 
8. تهيه برنامه زمان بندي فعاليت ها و تعيين مسئوليت هاي اجرا در سازنده و ساپكو 
9. پايش منظم پيشرفت فعاليت ها در جلسات مشترك ساپكو و سازنده
10. صدور گواهي جامع توانمندي براي سازنده در صورت دستيابي به اهداف تعيين شده در شاخص هاي هفتگانه
11. بازنگري در دامنه همكاري و فعاليت سازندگاني كه موفق به دريافت گواهي جامع توانمندي مي شوند
12. قرار گرفتن سازندگان توانمند در ليست سازندگان برتر
13. اولويت دادن به سازندگان توانمند در تامين قطعات و مجموعه هاي  پروژه هاي جديد  

الف. تعيين شاخص هاي ارزيابي (حوزه هاي توانمندي)
براي تعيين شاخص هاي ارزيابي جامع سازندگان ، ضمن بهره گيري از تجربيات ساليان گذشته مديريت زنجيره تامين ، مطالعات جامعي برروي شاخص هاي كليدي و اثرگذار در تعاملات ساپكو و زنجيره تامين انجام شده است و بهينه كاوي از سيستم ‏هاي ارزيابي كارآيي زنجيره تامين خودروسازان موفق دنيا نيز صورت گرفته است.

درحقيقت شاخص هاي تعيين شده ، حوزه هاي اصلي توانمندي سازندگان هستند كه با ارتقاء آنها مي توان گامي موثر در راستاي توليد رقابتي و جهاني برداشت.
ارکان سيستم ارزيابي جامع سازندگان بر محورهاي هفتگانه ذيل استوار است:
1) عملكرد و توان مهندسي كيفي 
2) توان خودكفايي يا عمق ساخت داخل
3) توان تامين
4) وضعيت مالي و اقتصادي
5) توان فني و مهندسي
6) توان رقابت پذيري
7) توان صادرات

ب. تعيين وزن هر يك از شاخص هاي ارزيابي در محاسبه امتياز كل
با توجه به اهميت تمامي شاخص هاي انتخاب شده در سيستم ارزيابي جامع سازندگان ، هر يك از شاخص ها سهم بسيار مهمي در عملكرد زنجيره تامين دارند و مي توان گفت كه وجود ضعف در هر يك از شاخص ها بر ساير شاخص ها و عملكرد زنجيره تامين تاثيرگذار است. لذا با توجه به تجربيات بدست آمده در ساپكو بعنوان مدير زنجيره تامين و شرايط صنعت كشور سه شاخص اول يعني توان كيفي ، توان خودكفايي و توان تامين نسبتا" از وزن بالاتري برخوردارند . لذا وزن هر يك از شاخص ها به شرح زير تعيين شده است :

1) عملكرد و توان مهندسي كيفي (20%)
2) توان خودكفايي يا عمق ساخت داخل  (20%)
3) توان تامين (20%)
4) وضعيت مالي و اقتصادي (15%)
5) توان فني و مهندسي (15%)
6) توان رقابت پذيري (10%)
7) توان صادرات (تشويقي 10%)
همانطور كه ملاحظه مي شود جمع كل امتيازات با درنظر گرفتن شاخص توان صادرات بصورت تشويقي به 110 امتياز مي رسد. 

     
            

ج. تهيه چك ليست هاي ارزيابي و روش هاي امتيازدهي به هر يك از شاخص ها
به منظور ارزيابي صحيح  از هر يك از شاخص ها و شناسايي ظرفيت هاي موجود در هر يك از 7 حوزه توانمندي و برنامه ريزي براي  شناسايي و پر كردن شكاف هاي توانمندي در هر يك از شاخص ها ، چك ليست ها و فرمولهاي محاسبه هر يك از شاخص ها كه قابليت اعمال برروي هر قطعه-سازنده را داشته باشد توسط تيم هاي خبره از متوليان شاخص ها تهيه شده است. اين چك ليست ها در بخش ضمائم قابل ارائه است.

د. تعيين امتيازات سازندگان در سيستم ارزيابي جامع بر اساس شاخص ها
با مشخص شدن شاخص ها و وزن دهي به آنها و تهيه چك ليست هاي محاسباتي هر يك از شاخص ها ، امكان محاسبه امتيازات ارزيابي جامع سازندگان براي هر يك از اعضاي زنجيره تامين مشابه جدول زير فراهم شده است. 
نكته قابل توجه در اين ميان ديناميك بودن امتيازات هر يك از شاخص ها با توجه به عملكرد روز سازنده مي باشد.

ه. بازديد مديران ارشد ساپكو و تبيين سيستم ارزيابي جامع به همراه امتياز سازنده

رئوس مطالب ارائه شده در بازديدها
اهداف برگزاري بازديد از سازندگان
ارائه گزارش ارزيابي در قالب 7 محور ارزيابي جامع سازندگان
MRP و نقدينگي مورد انتظار جهت تحقق برنامه توليد سال 93
اقلام تبادلي و تعيين تکليف ادامه تامين اين اقلام
صورت وضعيت تامين قطعات مورد نياز  ايساكو
صورت وضعيت قراردادها
پروژه هاي مهندسي
عملكرد و توان مهندسي كيفيت
گام هاي اصلي پس از بازديد  در اجراي سيستم جامع ارزيابي سازندگان

اهداف برگزاري بازديد از سازندگان
برقراري ارتباط با شبكه تامين ، بمنظور پايش تصوير ساپكو  و ايجاد مزيت رقابتي براي گروه صنعتي ايران خودرو
تبادل اطلاعات و همكاري نزديك با تامين كنندگان ، بمنظور يكپارچگي و پاسخگوئي بهينه به زنجيره تامين 
كاهش هزينه ها سود آوري و بهبود عملكرد ، ازطريق برقراري روابط عميق تر بين ساپكو و زنجيره تامين 
استفاده از ظرفيت هاي خالي سازندگان ، بمنظور پوشش دهي نيازهاي گروه صنعتي ايران خودرو
بازديد از سازندگان، بمنظور واگذاري برخي از فعاليت هاي استراتژيك ايران خودرو به آنها 
ايجاد اعتماد بين رهبري زنجيره تامين و اعضاء گروه و نيزتحقق برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت گروه صنعتي ايران خودرو