معرفی کتاب

معرفی کتاب

  • شناخت و اصول نگهداري قالب و ابزار(قطعات پرسي)

    شناخت و اصول نگهداري قالب و ابزار(قطعات پرسي)

  • چربي گيري انواع سطوح فلزي و پليمري

    چربي گيري انواع سطوح فلزي و پليمري