اهداف و ماموريت ها

اهداف و ماموريت ها

آموزش تلاشي دو سويه و مستمر در زمينه تغيير بينش و رفتار نيروي انساني در سازمان هاي پيشرو و دانش محور است. شركت ساپكو در آذرماه 1374 به دليل نياز روزافزون سازمان به نيروهاي مجرب و بويژه سازندگان قطعه و مجموعه ها اقدام به تشكيل امور آموزش نمود. 
در حال حاضر اين امور با برنامه ريزي، نيازسنجي و اجراي آموزش هاي متنوع حضوري و الكترونيكي و تامين منابع اطلاعاتي از قبيل كتاب، مجلات و ... براي كاركنان و سازندگان، فراتر از استانداردهايي مانند ISO10015 سهم عمده اي در چابك سازي كاركنان ساپكو دارد. آموزش و توسعه منابع انساني ساپكو در راستاي توسعه ظرفيت ها و توانمندي هاي كاركنان به عنوان يكي از شركت هاي پيشگام در استقرار ارزيابي 360 درجه، كانون ارزيابي و توسعه حرفه اي كاركنان به شمار مي رود.